Algemene voorwaarden

 

Artikel 1   Definities

Accommodatie:

een Accommodatie op of in de nabijheid van de Locatie, waarvan de Bezoeker gedurende het Evenement gebruik kan maken en welke via (de Website van) DOGGY DAYS kan reserveren en/of huren bij de Locatie-eigenaar en waarop alle algemene voorwaarden en huisregels van de Locatie-eigenaar van toepassing zijn.    

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van DOGGY DAYS die op elke rechtsverhouding tussen een Bezoeker en DOGGY DAYS van toepassing zijn.

DOGGY DAYS:

organisator van het evenement DOGGY DAYS, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vennootschap onder frima DOGGY DAYS V.O.F., gevestigd en zaak doende aan Mauvestraat 24-2 (1073 RL) Amsterdam, KVK 75700743, die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van het organiseren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker:

iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die het Evenement bijwoont en/of zich op of rondom de locatie van het Evenement begeeft en die al dan niet direct of indirect met DOGGY DAYS een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement:

het door of vanwege DOGGY DAYS georganiseerde één- of meerdaagse evenement ten behoeve van Bezoekers en hun hond(en) en eventueel daarbij behorende Accommodatie.

Locatie:

het terrein waarop het Evenement wordt georganiseerd en/of waar door of vanwege de Locatie-eigenaar Accommodatie voor Bezoekers wordt gefaciliteerd.

Locatie-eigenaar:

de eigenaar van de Locatie, waarmee de Bezoeker een overeenkomst aangaat voor de huur van Accommodatie en/of het verblijf op de Locatie, zoals bijvoorbeeld Landal GreenParks.

Overeenkomst:

de tussen DOGGY DAYS en Bezoeker tot stand gekomen (rechts)verhouding in verband met het Evenement, welke uitdrukkelijk niet ziet op de huur van en/of het verblijf in Accommodatie en/of verblijf op de Locatie. De laatstgenoemde rechtsverhouding(en) betreffen een overeenkomst uitsluitend tussen Bezoeker en de Locatie-eigenaar.

Spelregels:

de spelregels van DOGGY DAYS waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan het Evenement.

Toegangsbewijs:

een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege de Locatie-eigenaar, al dan niet via de Website van DOGGY DAYS verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Locatie te mogen bevinden;

Website:

de website van DOGGY DAYS, waar toegangsbewijzen voor het Evenement kunnen worden aangeschaft, inclusief eventuele speciale door of vanwege DOGGY DAYS ontwikkelde en geëxploiteerde apps gekoppeld aan de website(s) en social media accounts die op naam of ten behoeve van DOGGY DAYS geregistreerd zijn.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen DOGGY DAYS en de Bezoeker met betrekking tot het bezoek aan het Evenement. Door verkrijging en/of gebruik van een Toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud hiervan. Voor de aanschaf van een Toegangsbewijs (en bijbehorende huur en/of reservering van een Accommodatie) komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar, dus niet met DOGGY DAYS, en zijn uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden en/of huisregels van de Locatie-eigenaar van toepassing.

2.2           DOGGY DAYS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

2.3           De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst DOGGY DAYS uitdrukkelijk van de hand.

2.4           De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.5           De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Voorwaarden ook de spelregels van DOGGY DAYS en de Locatie-eigenaar van toepassing zijn, zoals te vinden op de Website en/of de Locatie.

 

Artikel 3   Aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

3.1           Informatie met betrekking tot het Evenement en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk door DOGGY DAYS en/of derden verstrekt. DOGGY DAYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door DOGGY DAYS en/of derden, waaronder de Locatie-eigenaar, gedane mededelingen.

3.2           Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht via de Website en/of een door DOGGY DAYS ingeschakeld (voor)verkoopadres, en/of bij betreding van de Locatie.

3.3           Door het aanschaffen via de Website van een Toegangsbewijs komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar met betrekking tot de (reservering, huur en/of gebruik van) Accommodatie en bijbehorende voorzieningen. DOGGY DAYS is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar.

 

Artikel 4   Toegang en Toegangsbewijs

4.1           Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft aan de hoofdhuurder samen met haar honden(en) toegang tot het Evenement. Het is verboden om meer gasten mee te nemen naar het Evenement dan staat vermeld op het Toegangsbewijs.

4.2           Een Toegangsbewijs kan uitsluitend worden gekocht in combinatie met de huur van een Accommodatie bij de Locatie-eigenaar. Voor de prijzen, mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot de huur van Accommodatie wordt tevens verwezen naar de Website en/of de (website van) Locatie-eigenaar en diens algemene voorwaarden.

4.3           Eenmaal aangeschafte Toegangsbewijzen kunnen door de Bezoeker niet worden geannuleerd. In dat geval blijft de Bezoeker de volledige kosten verschuldigd. De reserveringen gemaakt op de DOGGY DAYS website zijn wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met DOGGY DAYS en de locatie-eigenaar.

4.4           Indien het Evenement door of vanwege DOGGY DAYS wordt geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met te weinig animo en/of overmacht, dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan DOGGY DAYS of de Locatie-eigenaar tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald.

4.5           Alleen aanschaf via DOGGY DAYS, door haar ingeschakelde (voor)verkoopadressen of de Locatie-eigenaar garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege DOGGY DAYS ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van DOGGY DAYS, door haar ingeschakelde (voor)verkoopadressen of de Locatie-eigenaar dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van deze Algemene Voorwaarden.

4.6           Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.7           Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van DOGGY DAYS, haar licentiegevers, de Locatie-eigenaar en/of (voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van DOGGY DAYS aan te tasten.

4.8           DOGGY DAYS behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal hond(en) (uitsluitend honden) dat per (potentiële) Bezoeker kan worden toegelaten per Toegangsbewijs; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.9           Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

4.10       Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciële zin en voor eigen gewin op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

 

Artikel 5   Aansprakelijkheid

5.1           Het bijwonen van het Evenement (alsmede reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op de Locatie) geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

5.2           De Bezoeker is verplicht de Locatie en/of de Accommodatie netjes en schoon achter te laten. Indien dit niet het geval is zal de Locatie-eigenaar schoonmaakkosten in rekening brengen, een en ander onverminderd het recht van DOGGY DAYS op schadevergoeding.

5.3           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar en/of door of vanwege DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar ingeschakelde derden (waaronder tevens personeelsleden), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DOGGY DAYS.

5.4           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan (onderdelen van) het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van (onderdelen van) het programma van het Evenement.

5.5           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

5.6           Bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond(en) die meedoen aan het Evenement. DOGGY DAYS sluit haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade en/of (ander) lichamelijk letsel door of van de Bezoeker en/of diens hond(en) in verband met het Evenement. DOGGY DAYS adviseert de Bezoeker een W.A. verzekering af te sluiten, voor als er onverhoopt iets mis gaat.

5.7           Indien en voor zover DOGGY DAYS op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van DOGGY DAYS zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. DOGGY DAYS is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker DOGGY DAYS onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien DOGGY DAYS ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

 

Artikel 6  Annulering of verplaatsing event

6.1           DOGGY DAYS is gerechtigd (onderdelen van) het Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal DOGGY DAYS op schriftelijk verzoek van de Bezoeker de boekingskosten te restitueren aan de Bezoeker, indien deze de oorspronkelijk koper is van het Toegangsbewijs, maar niet de administratie- en servicekosten. Administratie- en servicekosten bedragen € 15,- per persoon bij annulering van het Evenement.

6.2           DOGGY DAYS is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal DOGGY DAYS haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. DOGGY DAYS kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. DOGGY DAYS is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

6.3           Indien een Evenement door of vanwege DOGGY DAYS wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal DOGGY DAYS de Bezoeker informeren over de eventuele geldigheid van aangeschafte Toegangsbewijzen en/of, indien van toepassing, de eventuele mogelijkheid van restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 7   Spelregels DOGGY DAYS

7.1           Op ieder bezoek van de Bezoeker aan het Evenement en de Locatie zijn de spelregels van DOGGY DAYS (en van de Locatie-eigenaar) van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze spelregels en dient zich in overeenstemming met deze spelregels als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen alsmede ervoor te zorgen dat diens hond(en) zich ook zodanig gedragen. Indien de Bezoeker en/of diens hond(en) zich naar het oordeel van DOGGY DAYS, de Locatie en/of door hun ingeschakelde derden of personeel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hierop door hen worden aangesproken. Bij overtreding van de spelregels en/of eventuele gedragingen van de Bezoeker en/of diens hond(en) die niet in overeenstemming met de genoemde spelregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker en/of diens hond(en) de toegang tot het Evenement worden ontzegd en van de Locatie worden verwijderd, zonder het recht op vergoeding van de prijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.2           Tenzij anders is bepaald, dienen Bezoekers van het Evenement in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn.

7.3           Alle honden op het Evenement moeten zijn ingeënt en moeten vlooienvrij zijn.

7.4           Alle honden moeten gesocialiseerd zijn en de Bezoeker dient te voorkomen dat andere Bezoekers, honden en/of medewerkers van de Locatie hinder of overlast ondervinden van dien hond(en).

7.5           De Bezoeker is gehouden de behoefte (ontlasting) van diens hond(en) op te ruimen.

7.6           Honden dienen te worden aangelijnd op de Locatie, behalve op de daarvoor specifiek aangewezen ruimten.

7.7           Honden mogen helaas niet overal naar binnen. Indien honden niet zijn toegelaten in een bepaalde ruimte op de Locatie, dan staat dat aangegeven bij de entree van die ruimte.

7.8           Het is de Bezoeker niet toegestaan om het Evenement professioneel vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

7.9       DOGGY DAYS is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers en/of aanwezige honden. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

a.              stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona en/of die van diens hond(en) door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;

b.              geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;

c.               stelt noch DOGGY DAYS noch partijen die met toestemming van DOGGY DAYS gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;

d.              doet jegens DOGGY DAYS en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;

e.              erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens DOGGY DAYS in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker en/of diens hond(en) gemaakt kunnen worden;

f.                erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan DOGGY DAYS; de Bezoeker zal op eerste verzoek van DOGGY DAYS, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; DOGGY DAYS is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

7.10       Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOGGY DAYS, op de Locatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

7.11       DOGGY DAYS zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker en/of diens hond(en) op de Locatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Locatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij de toegang tot het Evenement en de Locatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Locatie en/of Accommodatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het Evenement zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of compensatie anderszins:

a.              zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan     kleding (fouilleren); en/of

b.              inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of

c.               een detectiepoort te passeren; en/of

d.              zich te legitimeren.

7.12       Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) voor nooduitgangen en plaatsen waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen te begeven en/of diens hand(en) daar te (laten) begeven.

7.13       Het is de Bezoeker niet toegestaan al dan niet door diens hond(en) (de inventaris van) de Locatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te (laten) tasten en/of te (laten) beschadigen of gevaarzetting te (laten) veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van DOGGY DAYS en/of (personeel en/of medewerkers van) Locatie-eigenaar, opdrachtnemers en hulpdiensten. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt al dan niet door toedoen van diens hond(en) aan (de inventaris van) de Locatie of nabije omgeving is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

7.14       De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

 

Artikel 8   Overmacht

DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van DOGGY DAYS onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft DOGGY DAYS het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

 

Artikel 9   Privacy en persoonsgegevens

9.1           Door het sluiten van een Overeenkomst met DOGGY DAYS kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege DOGGY DAYS uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of een hieruit voortvloeiende overeenkomst met de Locatie-eigenaar en/of indien hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker is verkregen.

9.2           DOGGY DAYS gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.

9.3           Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan DOGGY DAYS deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

 

Artikel 10   Geschillen

10.1           Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2           Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en DOGGY DAYS ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 15-02-2019

Algemene voorwaarden

Artikel 1   Definities

Accommodatie:

een Accommodatie op of in de nabijheid van de Locatie, waarvan de Bezoeker gedurende het Evenement gebruik kan maken en welke via (de Website van) DOGGY DAYS kan reserveren en/of huren bij de Locatie-eigenaar en waarop alle algemene voorwaarden en huisregels van de Locatie-eigenaar van toepassing zijn.    

Algemene Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden van DOGGY DAYS die op elke rechtsverhouding tussen een Bezoeker en DOGGY DAYS van toepassing zijn.

DOGGY DAYS:

organisator van het evenement DOGGY DAYS, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vennootschap onder frima DOGGY DAYS V.O.F., gevestigd en zaak doende aan Mauvestraat 24-2 (1073 RL) Amsterdam, KVK 75700743, die zich onder andere bezighoudt met het verlenen van diensten op het gebied van het organiseren van culturele evenementen, alles in de ruimste zin van het woord.

Bezoeker:

iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die het Evenement bijwoont en/of zich op of rondom de locatie van het Evenement begeeft en die al dan niet direct of indirect met DOGGY DAYS een overeenkomst heeft gesloten.

Evenement:

het door of vanwege DOGGY DAYS georganiseerde één- of meerdaagse evenement ten behoeve van Bezoekers en hun hond(en) en eventueel daarbij behorende Accommodatie.

Locatie:

het terrein waarop het Evenement wordt georganiseerd en/of waar door of vanwege de Locatie-eigenaar Accommodatie voor Bezoekers wordt gefaciliteerd.

Locatie-eigenaar:

de eigenaar van de Locatie, waarmee de Bezoeker een overeenkomst aangaat voor de huur van Accommodatie en/of het verblijf op de Locatie, zoals bijvoorbeeld Landal GreenParks.

Overeenkomst:

de tussen DOGGY DAYS en Bezoeker tot stand gekomen (rechts)verhouding in verband met het Evenement, welke uitdrukkelijk niet ziet op de huur van en/of het verblijf in Accommodatie en/of verblijf op de Locatie. De laatstgenoemde rechtsverhouding(en) betreffen een overeenkomst uitsluitend tussen Bezoeker en de Locatie-eigenaar.

Spelregels:

de spelregels van DOGGY DAYS waaraan Bezoekers zich te allen tijde dienen te houden bij bezoek aan het Evenement.

Toegangsbewijs:

een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege de Locatie-eigenaar, al dan niet via de Website van DOGGY DAYS verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op, naar of van de Locatie te mogen bevinden;

Website:

de website van DOGGY DAYS, waar toegangsbewijzen voor het Evenement kunnen worden aangeschaft, inclusief eventuele speciale door of vanwege DOGGY DAYS ontwikkelde en geëxploiteerde apps gekoppeld aan de website(s) en social media accounts die op naam of ten behoeve van DOGGY DAYS geregistreerd zijn.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid

2.1           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen DOGGY DAYS en de Bezoeker met betrekking tot het bezoek aan het Evenement. Door verkrijging en/of gebruik van een Toegangsbewijs en/of betreding van de locatie van het Evenement en/of aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden via de Website aanvaardt de Bezoeker de inhoud hiervan. Voor de aanschaf van een Toegangsbewijs (en bijbehorende huur en/of reservering van een Accommodatie) komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar, dus niet met DOGGY DAYS, en zijn uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden en/of huisregels van de Locatie-eigenaar van toepassing.

2.2           DOGGY DAYS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen.

2.3           De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst DOGGY DAYS uitdrukkelijk van de hand.

2.4           De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

2.5           De Bezoeker is er zich van bewust dat naast deze Algemene Voorwaarden ook de spelregels van DOGGY DAYS en de Locatie-eigenaar van toepassing zijn, zoals te vinden op de Website en/of de Locatie.

 

Artikel 3   Aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst

3.1           Informatie met betrekking tot het Evenement en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen wordt zo nauwkeurig mogelijk door DOGGY DAYS en/of derden verstrekt. DOGGY DAYS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door DOGGY DAYS en/of derden, waaronder de Locatie-eigenaar, gedane mededelingen.

3.2           Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs heeft gekocht via de Website en/of een door DOGGY DAYS ingeschakeld (voor)verkoopadres, en/of bij betreding van de Locatie.

3.3           Door het aanschaffen via de Website van een Toegangsbewijs komt een overeenkomst tot stand tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar met betrekking tot de (reservering, huur en/of gebruik van) Accommodatie en bijbehorende voorzieningen. DOGGY DAYS is uitdrukkelijk geen partij bij deze overeenkomst tussen de Bezoeker en de Locatie-eigenaar.

 

Artikel 4   Toegang en Toegangsbewijs

4.1           Een Toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft aan de hoofdhuurder samen met haar honden(en) toegang tot het Evenement. Het is verboden om meer gasten mee te nemen naar het Evenement dan staat vermeld op het Toegangsbewijs.

4.2           Een Toegangsbewijs kan uitsluitend worden gekocht in combinatie met de huur van een Accommodatie bij de Locatie-eigenaar. Voor de prijzen, mogelijkheden en voorwaarden met betrekking tot de huur van Accommodatie wordt tevens verwezen naar de Website en/of de (website van) Locatie-eigenaar en diens algemene voorwaarden.

4.3           Eenmaal aangeschafte Toegangsbewijzen kunnen door de Bezoeker niet worden geannuleerd. In dat geval blijft de Bezoeker de volledige kosten verschuldigd. De reserveringen gemaakt op de DOGGY DAYS website zijn wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met DOGGY DAYS en de locatie-eigenaar.

4.4           Indien het Evenement door of vanwege DOGGY DAYS wordt geannuleerd, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met te weinig animo en/of overmacht, dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan DOGGY DAYS of de Locatie-eigenaar tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald.

4.5           Alleen aanschaf via DOGGY DAYS, door haar ingeschakelde (voor)verkoopadressen of de Locatie-eigenaar garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. De bewijslast van deze geldigheid rust op de Bezoeker. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege DOGGY DAYS ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van DOGGY DAYS, door haar ingeschakelde (voor)verkoopadressen of de Locatie-eigenaar dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van deze Algemene Voorwaarden.

4.6           Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.

4.7           Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van DOGGY DAYS, haar licentiegevers, de Locatie-eigenaar en/of (voor)verkoopadressen van het Toegangsbewijs te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van DOGGY DAYS aan te tasten.

4.8           DOGGY DAYS behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal hond(en) (uitsluitend honden) dat per (potentiële) Bezoeker kan worden toegelaten per Toegangsbewijs; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.

4.9           Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken.

4.10       Het is de Bezoeker niet toegestaan om in commerciële zin en voor eigen gewin op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.

 

Artikel 5   Aansprakelijkheid

5.1           Het bijwonen van het Evenement (alsmede reizen van en naar als ook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op de Locatie) geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.

5.2           De Bezoeker is verplicht de Locatie en/of de Accommodatie netjes en schoon achter te laten. Indien dit niet het geval is zal de Locatie-eigenaar schoonmaakkosten in rekening brengen, een en ander onverminderd het recht van DOGGY DAYS op schadevergoeding.

5.3           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar en/of door of vanwege DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar ingeschakelde derden (waaronder tevens personeelsleden), tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DOGGY DAYS.

5.4           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop aan (onderdelen van) het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van (onderdelen van) het programma van het Evenement.

5.5           DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van kleding en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid.

5.6           Bezoeker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond(en) die meedoen aan het Evenement. DOGGY DAYS sluit haar aansprakelijkheid uit voor eventuele schade en/of (ander) lichamelijk letsel door of van de Bezoeker en/of diens hond(en) in verband met het Evenement. DOGGY DAYS adviseert de Bezoeker een W.A. verzekering af te sluiten, voor als er onverhoopt iets mis gaat.

5.7           Indien en voor zover DOGGY DAYS op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van DOGGY DAYS zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. DOGGY DAYS is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker DOGGY DAYS onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien DOGGY DAYS ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

 

Artikel 6  Annulering of verplaatsing event

6.1           DOGGY DAYS is gerechtigd (onderdelen van) het Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal DOGGY DAYS op schriftelijk verzoek van de Bezoeker de boekingskosten te restitueren aan de Bezoeker, indien deze de oorspronkelijk koper is van het Toegangsbewijs, maar niet de administratie- en servicekosten. Administratie- en servicekosten bedragen € 15,- per persoon bij annulering van het Evenement.

6.2           DOGGY DAYS is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen, zonder opgaaf van redenen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of (onderdelen van) een Evenement wordt/is (worden/zijn) geannuleerd of wordt/is (worden/zijn) verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal DOGGY DAYS haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. DOGGY DAYS kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. DOGGY DAYS is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake.

6.3           Indien een Evenement door of vanwege DOGGY DAYS wordt verschoven naar een andere datum of locatie, zal DOGGY DAYS de Bezoeker informeren over de eventuele geldigheid van aangeschafte Toegangsbewijzen en/of, indien van toepassing, de eventuele mogelijkheid van restitutie van het aankoopbedrag.

 

Artikel 7   Spelregels DOGGY DAYS

7.1           Op ieder bezoek van de Bezoeker aan het Evenement en de Locatie zijn de spelregels van DOGGY DAYS (en van de Locatie-eigenaar) van toepassing. Bezoeker aanvaardt uitdrukkelijk de toepasselijkheid en inhoud van deze spelregels en dient zich in overeenstemming met deze spelregels als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen alsmede ervoor te zorgen dat diens hond(en) zich ook zodanig gedragen. Indien de Bezoeker en/of diens hond(en) zich naar het oordeel van DOGGY DAYS, de Locatie en/of door hun ingeschakelde derden of personeel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hierop door hen worden aangesproken. Bij overtreding van de spelregels en/of eventuele gedragingen van de Bezoeker en/of diens hond(en) die niet in overeenstemming met de genoemde spelregels en/of de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker en/of diens hond(en) de toegang tot het Evenement worden ontzegd en van de Locatie worden verwijderd, zonder het recht op vergoeding van de prijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.

7.2           Tenzij anders is bepaald, dienen Bezoekers van het Evenement in beginsel tenminste 18 jaar oud te zijn.

7.3           Alle honden op het Evenement moeten zijn ingeënt en moeten vlooienvrij zijn.

7.4           Alle honden moeten gesocialiseerd zijn en de Bezoeker dient te voorkomen dat andere Bezoekers, honden en/of medewerkers van de Locatie hinder of overlast ondervinden van dien hond(en).

7.5           De Bezoeker is gehouden de behoefte (ontlasting) van diens hond(en) op te ruimen.

7.6           Honden dienen te worden aangelijnd op de Locatie, behalve op de daarvoor specifiek aangewezen ruimten.

7.7           Honden mogen helaas niet overal naar binnen. Indien honden niet zijn toegelaten in een bepaalde ruimte op de Locatie, dan staat dat aangegeven bij de entree van die ruimte.

7.8           Het is de Bezoeker niet toegestaan om het Evenement professioneel vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privégebruik te gebruiken en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.

7.9       DOGGY DAYS is gerechtigd om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen van (onderdelen van) het Evenement te (doen) maken, met inbegrip van Bezoekers en/of aanwezige honden. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:

a.              stemt uitdrukkelijk in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding en persona en/of die van diens hond(en) door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio- en/of beeldopnamen, (her)uitzending of andere vormen van openbaarmaking, verveelvoudiging en/of distributie, op welke wijze en via welke media of technologieën dan ook, nu en/of in de toekomst bekend;

b.              geeft uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet;

c.               stelt noch DOGGY DAYS noch partijen die met toestemming van DOGGY DAYS gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal;

d.              doet jegens DOGGY DAYS en haar licentienemers uitdrukkelijk afstand van zijn/haar portret- en imagerecht en personarecht voor zover het gaat om audio- en/of beeldopnamen in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt;

e.              erkent dat een videobewakingssysteem en/of audio- en beeldopname-apparatuur anderszins operationeel kan zijn en gaat ermee akkoord dat door of namens DOGGY DAYS in het kader van openbare orde en veiligheid audio- en/of beeldopnamen van de Bezoeker en/of diens hond(en) gemaakt kunnen worden;

f.                erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan DOGGY DAYS; de Bezoeker zal op eerste verzoek van DOGGY DAYS, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; DOGGY DAYS is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.

7.10       Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DOGGY DAYS, op de Locatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen, voor zover de wet dit toelaat.

7.11       DOGGY DAYS zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker en/of diens hond(en) op de Locatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op of rond de Locatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag, zowel bij de toegang tot het Evenement en de Locatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Locatie en/of Accommodatie, op straffe van ontzegging van de toegang tot het Evenement zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of compensatie anderszins:

a.              zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan     kleding (fouilleren); en/of

b.              inzage te verschaffen in meegevoerde (hand)tas(sen); en/of

c.               een detectiepoort te passeren; en/of

d.              zich te legitimeren.

7.12       Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) voor nooduitgangen en plaatsen waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen te begeven en/of diens hand(en) daar te (laten) begeven.

7.13       Het is de Bezoeker niet toegestaan al dan niet door diens hond(en) (de inventaris van) de Locatie of nabije omgeving van deze locatie, op welke wijze dan ook, aan te (laten) tasten en/of te (laten) beschadigen of gevaarzetting te (laten) veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van DOGGY DAYS en/of (personeel en/of medewerkers van) Locatie-eigenaar, opdrachtnemers en hulpdiensten. Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt al dan niet door toedoen van diens hond(en) aan (de inventaris van) de Locatie of nabije omgeving is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.

7.14       De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van DOGGY DAYS en/of de Locatie-eigenaar, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen.

 

Artikel 8   Overmacht

DOGGY DAYS is niet aansprakelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van DOGGY DAYS onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft DOGGY DAYS het recht (onderdelen van) het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel (onderdelen van) de inhoud van het programma van het Evenement te wijzigen.

 

Artikel 9   Privacy en persoonsgegevens

9.1           Door het sluiten van een Overeenkomst met DOGGY DAYS kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door of vanwege DOGGY DAYS uitsluitend verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst of een hieruit voortvloeiende overeenkomst met de Locatie-eigenaar en/of indien hiervoor de uitdrukkelijke toestemming van de Bezoeker is verkregen.

9.2           DOGGY DAYS gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.

9.3           Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan DOGGY DAYS deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

 

Artikel 10   Geschillen

10.1           Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2           Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en DOGGY DAYS ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

Aldus opgemaakt in Amsterdam, 15-02-2019